h
VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ROOSENDAAL 2018 - 2022 SAMEN EN VOOR ELKAAR

7. WIJKEN EN DORPEN

De SP steunt het programma van wijken en dorpen dat in de afgelopen collegeperiode vorm kreeg, compleet met een speciale wethouder. In de komende periode moet die lijn worden voortgezet en waar nodig uitgebreid of verbeterd.

De aandacht voor de schaal van de buurt past ook in het denken van de SP. Al in 2006 kwamen we met de brochure ‘De Buurt de Schaal van de Toekomst’.  Die brochure blijft de basis voor ons handelen op dit vlak.

Het gemeentebestuur moet er daarom nog meer dan nu van doordrongen worden dat de wijsheid niet per se vanuit het stadskantoor gevonden kan worden, maar vaak ook vanuit de bevolking zelf, in haar eigen leef- en woonomgeving. De dialoog tussen stadsbestuur en de bevolking moet dus open en met respect worden gevoerd. De tijd dat inspraak alleen een wettelijk verplicht nummer was voor het gemeentebestuur, moeten we definitief achter ons laten. Het besef dat echt luisteren en overleggen met je burgers een meerwaarde zijn, moet nog beter tussen de oren van bestuur en ambtenarij komen.

  • Er worden experimenten gestart waarin bewoners een grotere mate van inspraak en zelfbestuur hebben. De gemeente gaat bewoners van wijken en dorpen hier tijdig en actief over benaderen.
  • Om de betrokkenheid goed te kunnen faciliteren moet er voldoende professionele ondersteuning in de wijken en dorpen zijn. Te denken valt hierbij aan wijkverpleegkundigen, wijkagenten, jeugd- en welzijnswerk, buurtwerkers en straathoekwerkers.
  • Om de leefbaarheid in wijken en dorpen op peil te houden moet er een minimum aan voorzieningen aanwezig zijn. In ieder geval ontmoetingsmogelijkheden zoals buurthuizen, gezondheidscentra, sport- en spelvoorzieningen.
  • De gemeente zet zich in voor behoud van een optimale spreiding van pinautomaten en brievenbussen, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn en blijven.
  • Omwonenden en buurtbewoners worden door de gemeente tijdig en actief op de hoogte gehouden van wijzigingen in bestaande en/of nieuwe bestemmingsplannen.

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier