h

Succes SP: meer mensen kunnen beroep doen op bijstand

11 november 2016

Succes SP: meer mensen kunnen beroep doen op bijstand

De gemeenteraad van Roosendaal heeft donderdag 10 november ingestemd met de begroting 2017. Op initiatief van de SP is de norm om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand opgehoogd van 100% naar 120% van het sociaal minimum. Hierdoor zijn nu eindelijk stappen gezet om ook mensen met kleine banen of ouderen met een klein AOW-tje in de gelegenheid te stellen om indien nodig gebruik te maken van voorzieningen zoals de bijzondere bijstand. Het College met daarin SP-wethouder Corné van Poppel, heeft hiermee derhalve op een goede manier uitvoering gegeven aan een eerder door de SP-fractie ingediende motie: “Roosendaal ook sociaal voor mensen met een laag inkomen”. Deze motie kreeg uiteindelijk unanieme steun van de andere fracties in de gemeenteraad. Het College trekt hier jaarlijks 700.000 euro voor uit.

De SP is ook verheugd dat de begroting 2017 een solide financieel beleid laat zien. Roosendaal is op weg vanuit het bestuursakkoord naar een evenwichtig Roosendaal.

Het College heeft naast de ophoging van de norm voor de bijzondere bijstand ook ruimte gevonden om andere voorstellen vanuit de Raad in deze begroting te verwerken. Daarbij valt te denken aan de beschikbare extra plaatsen in de kinderopvang, respijtzorg voor mantelzorgers, verhoging van het kwaliteitsniveau bij de onkruidbestrijding en de extra middelen voor sport.

De SP vindt dat het echter nog lang niet voor iedereen rozengeur en maneschijn in Roosendaal is. Door de decentralisaties in het sociaal domein hebben we in Roosendaal als gevolg van kabinetsbeleid ongelofelijk veel geld minder beschikbaar voor o.a. de zorg aan ouderen, aan mensen met een beperking en voor de jongeren in de jeugdzorg. Vooralsnog hebben we dat in Roosendaal zo goed en zo kwaad als het kan kunnen opvangen. Het is echter goed dat we een risicoreserve sociaal domein achter de hand hebben om daar waar nodig in te zetten.

Voor de SP is het van belang dat alle mensen profiteren van dat het in Roosendaal financieel goed gaat. Dat er niemand buiten de boot valt. In het begrotingsdebat heeft de SP daarom aangegeven dat ook voor de toekomst werkgelegenheid, voorzieningen in wijken en dorpen, goed en betaalbaar wonen, onderwijs, jongerenbeleid, belangrijke onderwerpen voor de SP zijn.

De SP vindt dat wij in Roosendaal een belangrijke taak hebben om te zorgen dat meer mensen een baan hebben en ook houden. We moeten oppassen dat niet steeds meer banen verdwijnen doordat vrijwilligers deze plaatsen overnemen. Om als voorbeeld te noemen: een vrijwilliger die sinds kort achter de kassa van de Kring zit, vrijwilligers die een Ruilwinkel aansturen. Het zijn allemaal echte banen waarbij een echt loon hoort. De SP pleit er ook voor dat we gaan investeren in gesubsidieerde banen om mensen weer aan het werk te krijgen.  En wat ons betreft gaan we extra maatregelen nemen om de mensen die het in de participatiewet moeilijk hebben o.a. doordat de WAJONG afgeschaft is ook extra te ondersteunen. Dit geldt ook voor de jongeren die uitstromen bij de Praktijkschool. 

Wat we zien is dat steeds meer kinderen in armoede leven, er meer verwarde personen zijn, mensen meer schulden krijgen en er meer huisuitzettingen zijn. Op dit terrein zijn er dus ook in Roosendaal nog verdere stappen te zetten. Door de vernieuwde werkwijze, als gevolg van de decentralisaties, komt steeds meer de vraag van de cliënt centraal te staan, gaat er meer maatwerk geleverd worden en moet men hulp en ondersteuning krijgen daar waar nodig is.  De SP vindt het goed dat de zorg dichtbij onze inwoners georganiseerd wordt. In de komende periode moet duidelijk worden waar nog extra investeringen nodig zijn op dit gebied. Een maatschappelijk debat kan daarbij helpen. Wat ons betreft komt er nu al extra geld om te voorkomen dat er huisuitzettingen zijn en krijgen mensen meer hulp bij het voorkomen van schulden en komen er meer armoede- en minimavoorzieningen. Ook de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer naar het Armoede- en Minimabeleid in Roosendaal kunnen we hierbij betrekken.

De groep jongeren die het in deze samenleving al moeilijk heeft, mogen we niet uit het oog verliezen. Nu extra investeren in deze doelgroep zorgt dat zij ook op een volwaardige wijze kunnen deelnemen. Dit dan op het gebied van wonen, werken en onderwijs. Maar ook door extra jongerenwerkers in de wijken in te zetten, zodat niet alleen met straffen en maatregelen opleggen, opgetreden gaat worden. Jongeren moeten kansen en de juiste ondersteuning geboden worden om een volwaardige plaats in onze maatschappij te kunnen verwerven.

Zoals gezegd het is nog niet voor iedereen rozengeur en maneschijn. Positief is dat dit College erin geslaagd is een solide begroting op te stellen die de mogelijkheid biedt om in Roosendaal nog verder te investeren in een mooie levendige, sociale, solidaire stad.

Reactie toevoegen

U bent hier