h

Politieke beschouwingen in Roosendaal

13 maart 2017

Politieke beschouwingen in Roosendaal

Op donderdag 9 maart werden de politieke beschouwingen gehouden in de Roosendaalse gemeenteraad. Lees hier de inbreng van de SP-fractie door fractievoorzitter Ada Oudhof.

Voorzitter,

Deze politieke beschouwingen zijn de laatste in deze raadsperiode. Hoewel we in Roosendaal de afgelopen jaren goede stappen hebben gezet om een ‘socialere’ leefomgeving te krijgen, zijn we er nog lang niet. De maatschappelijke, landelijke context helpt ons daarbij ook niet echt mee.

Zoals ook de hoogleraar arbeidsrecht Grapperhaus afgelopen zaterdag in de Volkskrant stelde, dreigt onze samenleving ontwricht te raken en steeds ongelijker te worden. Hij stelde dat een rechtsstaat een samenleving is waarin de overheid zorgt dat iedereen er op een rechtvaardige manier aan kan deelnemen. Hij stelde in dat interview dat gelijkwaardigheid en toegang tot gelijke kansen in Nederland niet meer vanzelfsprekend zijn. Hij slaat daarbij naar de mening van de SP-fractie de spijker op de kop.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt in een rapport van twee jaar geleden (Verschil in Nederland, december 2014) dat Nederland een 'precariaat' (een samentrekking van proletariaat en precair) heeft van 15 procent van de bevolking. Voor deze mensen is het leven in alle opzichten precair: op het gebied van wonen, werk, onderwijs. Net daarboven zit nog een groep van 'onzeker werkenden': mensen die nog wel een baantje hebben, maar slecht betaald, tijdelijk of via flexcontracten.

De oorzaak daarvan, zoals ook Grapperhuis (overigens een prominent CDA-lid) die ziet is dat we een land zijn dat vergaand geliberaliseerd is. Juist deze maatschappelijke ongelijkheid is een voedingsbodem voor populisme. Door prikkels in de zorg als de eigen bijdrage en het eigen risico sluiten we de onderste lagen van de bevolking steeds meer af van bepaalde voorzieningen. Denk ook aan het net ingevoerde leenstelstel voor studenten. Voor jongeren uit het armere deel van de bevolking wordt de stap om te studeren steeds groter. Bevolkingsgroepen zijn in Nederland steeds meer van elkaar losgeraakt. Ook in Roosendaal zien we grotere verschillen tussen buurten en wijken ontstaan.

Binnen deze maatschappelijke context moeten wij, als SP in Roosendaal proberen hier enig sociaal tegengas aan te geven. Dat is lastig maar naar de mening van de SP-fractie noodzakelijk om te doen.

Dat brengt mij bij de prioriteiten van de SP-fractie voor de nabije toekomst. Ik noem vier hoofdprioriteiten.

  1. Leefbare stad en wijken

Roosendaal moet een aantrekkelijke, leefbare stad zijn met leefbare wijken en dorpen en dat ook in de toekomst blijven, een plaats waar mensen graag willen wonen, werken, recreëren en goed onderwijs kunnen volgen. De SP-fractie heeft het dan over Leefbaarheid in de breedste zin van het woord. Het voltallige College heeft de verantwoordelijkheid leefbaarheid van een stad op een hoger niveau te tillen. Dan gaat het ook over gezondheid en milieu (denk aan de discussie rond de biomineralenfabriek), over volwaardige zorg. (bv het openhouden van een huisartsenpost in Roosendaal), over het voorkomen van segregatie enkansarme wijken, wijken die overbelast zijn, met weinig voorzieningen en veel overlast.

Leefbaarheid houdt ook in leefbaar voor alle mensen, voor degenen die zelfredzaam zijn, maar ook voor de meer kwetsbare mensen, zoals ouderen, of mensen met een handicap die een steuntje in de rug nodig hebben. En ook jongeren die het niet alleen kunnen redden.    

  1. Als prioriteit wil ik ook de Zorg noemen

Het gaat hier met name over de zorg die wij op lokaal gebied kunnen regelen. Het proces dat in juli 2015 door dit college, met een SP wethouder, is ingezet om samen met zorgpartners de zorg en ondersteuning dichter bij de leefwereld van inwoners te brengen leidt naar de opvatting van de SP tot belangrijke verbeteringen. Wij zien dat er goede stappen gezet zijn om lichte vormen van begeleiding en dagbesteding aan te bieden op plekken in de wijken en dorpen. Ik noem hier dagopvang in de Wieken, ouderenopvang Tweede Kamer aan de Gastelseweg, stichting Elizabeth, Ontmoetingsplaatsen in de dorpshuizen en ga zo maar door. Ook is er meer aandacht gekomen voor preventie, mantelzorgondersteuning, de oprichting van Wegwijs om mensen te voorzien van hulp, informatie en advies. Niet alleen achter het loket, maar ook in buurten en wijken is een stap in de juiste richting gezet. De afschaffing van de eigen bijdrage voor dagbesteding en hulp bij het huishouden mag hier niet ongenoemd blijven. Zo wordt zorg en hulp voor iedereen zo toegankelijk mogelijk gemaakt en worden drempels weg genomen, zodat er zo min mogelijk zorgmijding kan optreden. Voor de SP fractie zijn we op de goede weg naar laagdrempelig, kleinschalige zorg en hulp, dichtbij de mensen.

De volgende stap die dit College nu gaat nemen in de versterking van het voorliggend veld, is die ten aanzien van de WMO zorg: het versterken van de eerste trede op de lokale zorgladder, namelijk de uitbreiding van de huishoudelijke hulp in combinatie met begeleiding. Het opzetten van een beter WMO zorg-maatwerksysteem waarbij de vraag van de cliënt centraal komt te staan. De SP fractie vindt het goed dat deze verandering ingezet wordt met de gedachte er achter om de zorg voor de cliënten te verbeteren, want uiteraard zijn wij als SP voor zo goed mogelijke zorg voor iedereen.

De huishoudelijke hulp krijgt naast het schoonmaken van het huis ook de rol om te kijken waar de cliënt nog meer behoefte aan heeft. Zo kan directer ingespeeld worden op dagbesteding, eenzaamheids- en armoedebestrijding en schuldenproblematiek of andere problemen.

Er wordt dus meer gekeken naar de individuele behoeften van de mensen. Ook veel (TWB) zorgmedewerkers zullen met deze verandering erg blij zijn, want zij liepen juist aan tegen de vaak absurde regels van een schoon huis en wat zij wel of niet mochten doen bij cliënten.

En natuurlijk roept zo’n verandering, ook bij de SP-fractie, de nodige vragen op, en daar gaan we het de komende periode ook uitgebreid over hebben, want ook wij als SP-fractie vinden dat de cliënt zijn vertrouwde hulp moet kunnen houden. Cruciaal is voor ons is steeds de kwaliteit van de zorg.

We zijn er echter nog lang niet,

Actiepunten voor de SP op dit gebied zijn:

  • Verder ontwikkelen van ontmoetingsplaatsen voor ouderen in wijken en buurten;
  • Uitbreiden van armoedebeleid en schuldhulpverlening waaronder invulling geven aan een uitgebreid Kindpakket;
  • Aandacht voor de Voedselbank aanpakken en uitbreiden. Maar veel beter nog: blijven werken aan het overbodig maken van Voedselbanken;
  • Investeren en ondersteunen van projecten. Ik noem maar weer de Ruilwinkel. Deze projecten vragen blijvende aandacht en ondersteuning vanuit de gemeente.
  1.  Werk

Voor de SP een belangrijk punt. Het ontwikkelen en creëren van echte banen, zodat mensen bestaanszekerheid kunnen opbouwen.

De laatste periode is er veel geïnvesteerd in het aantrekken van vestigingen van nieuwe bedrijven, ik noem maar Primark, Enexis, Lidl etc. We zien dan ook de ene grote loods van distributiecentra na de andere verschijnen. Natuurlijk is het erg fijn dat bedrijven zich willen vestigen in Roosendaal. Maar de vraag voor de SP is ook: lost dit dan ook daadwerkelijk het probleem van de werkloosheid van Roosendaalse inwoners op en levert dit wel voldoende echte banen op en kunnen mensen uit de bijstand bij deze bedrijven terecht? Tot nu toe zien we dat in de cijfers nog niet terug. Gelukkig trekt de economie weer wat aan en vinden mensen wel eerder een baan.

Voorzitter, als SP-fractie willen wij ook een beroep doen op dit College om de werkgelegenheid niet te eenzijdig, vooral gericht op de logistieke sector, te ontwikkelen. We zien nu al dat het een enorme stroom van arbeidsmigranten oplevert, maar ook andere nadelige bijkomende effecten ontstaan bij het aanbieden van eenzijdigheid van werk. In mijn inleiding had ik het al over tweedeling in de maatschappij. Een stad is sterk door het aanbieden van werk op verschillend niveau en op verschillende gebieden. Laten we hier dan ook naar streven.

Blij zijn we met de start van de tweejarige HBO  opleiding van Avans. Ook al is die dan een jaartje uitgesteld.

Bij werk hoort ook voor de SP hoe gaan wij om met de mensen in de bijstand. Steeds vragen wij aan deze wethouder een socialer, menselijker, positiever beleid voor juist deze groep mensen. Pilots om te starten met meer vrijheden en minder regels in de bijstand voor juist deze groep en te onderzoeken wat dat zou betekenen voor het weer aan de slag krijgen van deze mensen, worden tot heden toe niet door deze wethouder opgepakt. Dat betreuren wij ten zeerste.

Gelukkig wordt er nu op zeer beperkt gebied een Pilot gestart met Werk op Maat banen. Het gaat dan slechts om 10 mensen die langdurig werkloos zijn en een afstand van de arbeidsmarkt hebben en nu extra begeleiding krijgen om in een echte baan aan de slag te gaan.

Actiepunten:

  • Meer maatbanen, uitbreiden van jobcoaches en begeleiding van kwetsbare jongeren on the job;
  • Afstoten van dure reïntegratiebedrijven en bureaucratische controlesystemen.
  1. Het  laatste aandachtspunt is: Inzetten op jeugd

De Jeugd heeft de toekomst en is zeker voor een overlevingsstrategie van een stad als Roosendaal één van de belangrijkste items om op in te zetten.

Een positief gericht jongerenbeleid,  betaalbare woningen, bewegen en sport, ontwikkeling (scholen en bibliotheken), Jeugdactiviteiten, zoals ook kindervakantiewerk, uitbreiden van uitgaansmogelijkheden, het Opzetten van festivals en een Poppodium.

Alles om de jeugd en de opgroeiende jongeren kansen te geven om zich ook in Roosendaal te vestigen.  

Ten slotte

Voorzitter, De SP fractie vraagt aan het College om de genoemde SP prioriteiten en aandachtspunten mee te nemen richting Kadernota en Begroting.  Daarnaast loopt ook het proces van het Burgerakkoord. Inwoners van Roosendaal participeren mee in bestemmingsdoelen van de extra gelden. Dat is overigens voor ons als SP-fractie vanzelfsprekend. Zoals bekend proberen wij als SP voortdurend mensen in de stad een stem te geven. Dat hebben we via deze bijdrage bij deze politieke beschouwingen ook gedaan.

Reactie toevoegen

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier