h

Begroting 2018 Roosendaal flink onder druk door rijksbezuinigingen

30 oktober 2017

Begroting 2018 Roosendaal flink onder druk door rijksbezuinigingen

Op 25 oktober jl. is in de commissie van de gemeenteraad voor de eerste keer gesproken over de gemeentebegroting 2018 van het College van B&W. De SP-fractie is verheugd dat de financiën van de gemeente nog steeds op orde zijn, maar ziet wel een groot aantal gevaren voor de toekomst.

Door de komst van een nieuw Rechts Kabinet dreigen de gemeenten ook voor de komende jaren geconfronteerd te worden met forse bezuinigingen op de rijksbijdragen in het sociaal domein. Het gaat dan om de middelen voor de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, thuiszorg en de zogenaamde participatiewet (bijstand, ondersteuning bij werk).

De focus van het nieuwe kabinet komt te liggen op mensen met de hogere inkomens. Voor multinationals schijnen we een belastingparadijs te zijn. Begrippen als solidariteit en gemeenschapszin verdwijnen nog weer een klein beetje meer achter de horizon. De effecten daarvan voelen we binnen de gemeente. Ook in de laatste septembercirculaire wordt de rijksbijdrage voor de gemeenten weer verlaagd. De rijksoverheid dwingt de gemeenten op die manier tot bezuinigingen. Van het nieuwe kabinet valt op dat punt in de komende jaren geen goed nieuws te verwachten.

De SP-fractie is vier jaar geleden toegetreden tot deze coalitie in Roosendaal. Daar hebben we lang over moeten denken. Of we dat wel moesten doen. Of we wel medeverantwoordelijk wilden zijn voor het oplossen van bezuinigingstaakstellingen, die we door de landelijke overheid krijgen opgelegd.

We hebben er in 2014 voor gekozen mee te doen omdat we in de Bestuursovereenkomst onder andere konden vastleggen dat iedereen de zorg zou blijven krijgen die hij of zij nodig had. Dat we wel onvermijdelijk zouden moeten proberen om in het sociale domein binnen de rijksbudgetten te blijven, maar als dat onmogelijk zou zijn omdat dan inwoners van Roosendaal geen goede zorg meer zouden krijgen, dat we daar dan oplossingen voor zouden vinden. Daarom hebben we toen ook een risicoreserve Sociaal Domein ingesteld. En dat die Risicoreserve Sociaal Domein nodig is geweest, dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien.

We hebben het in tijden van drastische bezuinigingen en rigoureuze hervormingen, in Roosendaal o.a. voor elkaar gekregen:

  • Dat de hulp bij de huishouding  opgeplust wordt, zodat de huishoudelijke hulp naast het schoonmaken van het huis zich meer kan gaan richten met zaken die voor de cliënt óók belangrijk zijn. Hierdoor kan bijvoorbeeld directer ingespeeld worden op zaken als dagbesteding en eenzaamheids- en armoedebestrijding. Er worden al goede stappen gezet in deze richting. Het is begrijpelijk dat dit niet van de één op de andere dag gerealiseerd is. Uiteindelijk gaan we naar minder regels en minder bureaucratie en kan de tijd van de zorghulp echt naar zorg.
  • Er wordt meer wijk- en buurtgericht gewerkt. Problemen, zowel op wijkniveau, maar ook op individueel niveau, worden eerder gesignaleerd dan ooit tevoren door de in gang gezette ontwikkelingen in de buurten van de mensen zelf. Maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instanties werken meer met elkaar samen. Ook wijkagenten en wijkzusters worden daarbij betrokken.
  • Er is een fonds opgericht dat gedwongen huisuitzettingen zo veel mogelijk moet voorkomen. Ook wordt er een overbruggingsuitkering verstrekt zodat mensen niet al in problemen komen omdat zij te lang moeten wachten op een uitkering. 
  • Er is een project gestart voor goedkope huurwoningen.
  • De eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp en dagbesteding is afgeschaft.
  • Het drempelbedrag in de bijzondere bijstand is verdwenen en daarnaast komt men nu ook eerder in aanmerking voor bijzondere bijstand.

De nu voorliggende begroting 2018 en daaraan gekoppelde meerjarenperspectief laat opnieuw nieuwe rijksbezuinigingen zien. Opnieuw moeten we in Roosendaal ook onze Risicoreserve Sociaal Domein aanwenden om nieuwe aanpassingen in het uitgavenkader te voorkomen.

De SP-fractie vraagt zich zeer af hoe lang we dit nog kunnen volhouden? Het lijkt erop dat we in de komende jaren uit andere gemeentemiddelen geld vrij zullen moeten gaan voor bijv. jongeren die niet langer thuis kunnen wonen, voor ouderen en gehandicapten die zorg nodig hebben, voor Roosendalers die onder de armoedegrens leven. We zullen daar bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een flink debat over moeten gaan voeren.

Voor nu concludeert de SP-fractie dat we er in deze begroting 2018 financieel nog goed voorstaan. De begroting 2018 is structureel sluitend en ook het weerstandsvermogen is op orde.

De SP-fractie heeft in de commissievergadering over de begroting nog een aantal punten bij het College aangegeven waarover ze graag nadere afspraken wil maken. Het betreft dan:

  1. De differentiatie in het aanbod van werk. Het College is druk bezig om het ene na het andere distributiecentrum binnen te halen. Dat lijkt misschien toch mooier dan het is. Het is een zeer eenzijdige focus van Roosendaal: eenvoudig en flexibel werk waar ook heel veel arbeidsmigranten door die bedrijven voor worden ingezet. De SP heeft daar eerder ook vragen over gesteld. Wat de SP betreft is de limiet van het bouwen van grote distributiecentra en de gevolgen dat dit steeds meer arbeidsmigranten naar Roosendaal trekt, bereikt. Wat ons betreft komt er een stop, en worden ook o.a. bestemmingsplannen hier verder op aangepast.
  2. Dan het Steunfonds huisuitzettingen. Nog steeds zijn er jammer genoeg nog veel huisuitzettingen. Eerder is hier een steunfonds huisuitzettingen voor opgericht van 50.000 per jaar tot en met 2019. De SP vraagt zich terdege af of dit bedrag wel toereikend is, we zien nu al dat dit bedrag t/m september al bijna op gesoupeerd is.
  3. Dan als laatste en wat de SP betreft een doorn in het oog is, is de leegstaande Biggelaar. Als westpoort van het winkelcentrum van Roosendaal is het voor vele bezoekers van de binnenstad een desillusie om zo te beginnen met: er is wat te beleven in Roosendaal. We zijn als gemeente goed op weg om een compacte aantrekkelijke binnenstad te creëren. En daarom vinden wij als SP dat het College het voortouw moet nemen om samen met de eigenaar van dit winkelcentra te komen tot herontwikkeling van dit winkelcentrum.

Ada Oudhof, Fractievoorzitter SP Roosendaal

Reactie toevoegen

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier