h

Kadernota 2020 niet onze steun!

5 juli 2019

Kadernota 2020 niet onze steun!

Foto: SP

Een aantrekkelijk, duurzaam, sterk en gezond Roosendaal, wie wil dit niet? Om hiervoor te zorgen is het nodig dat de bestaanszekerheid van onze inwoners op orde is.

Omdat de SP van mening is dat hier met de kadernota 2020 niet aan wordt voldaan, heeft onze fractie geen steun verleend aan de kadernota en tegengestemd.

De SP heeft bij de kadernota 2020 een voorstel ingediend om het Risicoreserve Sociaal Domein te behouden met daarin nog een reservebedrag. Het Risicoreserve sociaal Domein is een potje, waarin geld gereserveerd is speciaal voor de kosten voor dit domein, met name de zorg. En niet zoals het college voorstelde het restant te storten in de Algemene reserve, deze vormt een buffer voor financiële tegenvallers. Het risico is volgens de SP namelijk aanwezig dat door de invoering van de eigen bijdrage WMO van €17,50 en niet zoals voorheen een inkomensafhankelijke bijdrage (met uitzondering van HbH+ en begeleiding) er een aanzuigende werking komt op de WMO.  Dit wordt ook aangegeven door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook wordt er een toename van aanspraak op zorg thuis verwacht en weten we dat in Brabant de vergrijzing harder toeslaat. Daarbij neemt de complexiteit van zorg toe in de thuissituatie, ziekenhuizen verplaatsen hun zorg steeds meer en meer naar huis. Kortom genoeg redenen om het Risicoreserve Sociaal Domein nog niet op te heffen, maar voor zeker een jaar te behouden, zodat gekeken kan worden naar de effecten van de eigen bijdrage WMO en de oplopende zorgkosten door de vergrijzing. Ons idee kost geen geld, immers het zit nu ook al in het Risico reserve.

Helaas vond de wethouder dit geen goed plan. Hij vindt dat indien het nodig blijkt te zijn het geld uit de Algemene reserve gehaald kan worden. Echter op onze vraag, dat indien er onverhoopt een bezuiniging vanuit Den Haag wordt doorgevoerd en er ook door onvoorziene omstandigheden geld uit de Algehele reserve druk op deze reserve komt te staan, er altijd zorg geleverd kan worden kregen we als antwoord van de wethouder: ‘Nu wel’. Daarbij wil de wethouder geld voor de zorg uit de begrote middelen blijven halen en niet uit de Algemene reserve zei hij. Dit betekent volgens de SP dus bezuinigen op de zorg bij toename van aanspraak op de WMO of bij kortingen op bijdragen vanuit het Rijk. We hadden steun vanuit de oppositie, maar helaas geen steun vanuit de coalitie. Het voorstel is dus verworpen.

Bijkomende factor om tegen te stemmen was dat ook onderstaande voorstellen het niet gehaald hebben:

  • ‘Voorstellen zonder concrete plannen’ (samen met de PvdA, D66, CU en de VLP)
  • ‘Meer capaciteit functie Jongerenwerkers’ (samen met CU, BBR, D66 en PvdA) 

Fractie SP Roosendaal,

Adrienne Maas
Marion Heessels
Wendy Beens

Reactie toevoegen

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier