h
VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ROOSENDAAL 2018 - 2022 SAMEN EN VOOR ELKAAR

HEEL DE MENS

De SP hanteert drie uitgangspunten. Deze zijn terug te voeren in ons beginselprogramma ‘Heel de mens’. Deze drie uitgangspunten bepalen wat we voorstellen of steunen en wat we afwijzen en bestrijden. De drie uitgangspunten zijn:

MENSELIJKE WAARDIGHEID

Tot de menselijke waardigheid rekenen we het respect van de ene mens voor de andere mens, het recht om in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de samenleving, bestaanszekerheid voor iedereen en een eerlijke kans voor ieder mens om in vrijheid te midden van anderen en met respect voor alles wat leeft, zijn persoonlijke geluk na te streven. Daarbij is ieder mens uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen denken en doen.

GELIJKWAARDIGHEID

Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat een brede tolerantie in de hele samenleving en de afwezigheid van elke vorm van discriminatie en achterstelling.

SOLIDARITEIT

Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we in feite dat de mensen niet gelijk zijn. De mogelijkheden van de één zijn immers altijd anders dan die van een ander. Daarom moeten we voortdurend de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en voor elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig leven.

We kiezen principieel voor menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen. Daarom verzetten we ons tegen een maatschappij die wereldwijd gedomineerd wordt door een mentaliteit van 'ieder voor zich' waarin het recht van de sterkste het wint van het principe van gelijke kansen voor iedereen.

SP Roosendaal zet zich in om mensen bij elkaar te brengen. Dit doen wij door buurten in te trekken en mensen bij elkaar te brengen om te strijden voor een betere woon- en leefomgeving. We doen het samen en voor elkaar! Doe mee en word lid via doemee.sp.nl

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier