h
VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ROOSENDAAL 2018 - 2022 SAMEN EN VOOR ELKAAR

13. BESTUUR

De decentralisatie van zorgtaken naar de gemeente (thuiszorg, jeugdzorg, re-integratie) heeft de gemeente voor meer kosten gezet. Het heeft er helaas niet voor gezorgd dat de bevolking en haar vertegenwoordigers (de gemeenteraad) meer controle hebben gekregen op die zorgtaken. De zorgtaken worden uitgevoerd door instellingen die voor en in meerdere gemeenten werken. De mogelijkheden van de gemeenteraad om hierop sturend en controlerend op te treden, zijn in de praktijk volstrekt ontoereikend.

Democratie is echter niet van de bestuurders maar van de bevolking.  De aansturing van de zorguitvoerende instellingen moet veel transparanter zodat de gemeenteraad zijn controlerende taak op dit terrein weer kan hernemen.

Afgelopen jaren is het aantal ambtenaren sterk afgenomen. Dit terwijl er meer taken naar de gemeente zijn gekomen. Hierdoor wordt er in toenemende mate gewerkt met de inhuur van dure externen.

We moeten doorgaan met het experimenteren en leren van initiatieven van onderop. Wijk- en dorpsraden moeten serieus ondersteund blijven.  De participatie van de bevolking bij haar eigen leefomgeving in dorpen en wijken is een leerproces waarbij de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en het ambtenarenapparaat vooral moeten leren luisteren. Hierbij geldt dan als uitgangspunt vertrouwen, in plaats van gestold wantrouwen.

  • Betrokkenheid van onze inwoners bij het vormgeven van gemeentelijk beleid is essentieel, want zoals gezegd: democratie is van ons allemaal en niet van bestuurders.
  • Het ambtenarenbestand krimpt niet verder. Het is anders niet meer in staat om alle taken goed uit te kunnen voeren.
  • Als expertise even niet aanwezig is, is in- en uitleen van andere gemeenten een oplossing. Met de regio zou een ambtenarenpool opgezet moeten worden om hierin te voorzien. We kunnen dan van de buren lenen tegen het tarief van de normale ambtenaren cao.
  • De gemeenteraad krijgt meer mogelijkheden om te sturen op gemeentelijke samenwerkingsverbanden, zeker waar het gaat om de zorgtaken.
  • De gemeente streeft er voorts naar om alleen zaken te doen met die instellingen die geen over-de-top-salarissen aan hun bestuurders schenken.
  • Privatisering van publieke taken moet zoveel mogelijk worden teruggedraaid en in eigen beheer worden gedaan. De gemeenteraad kan dan zijn controlerende taak beter uitvoeren.

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier