h
VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ROOSENDAAL 2018 - 2022 SAMEN EN VOOR ELKAAR

3. WONEN

Het aan de markt overlaten van fundamentele voorzieningen als een dak boven het hoofd blijkt al decennia niet te werken. Niet alleen zijn de huren de afgelopen jaren door de terugtredende overheidsbemoeienis enorm gestegen, maar ook de ‘bijkomende kosten’ zoals de energielasten zijn de pan uit gerezen. De SP pleit al vele jaren voor beter isolatie van met name de goedkopere huurflats zoals die in de Westrand. Dat dit nu eindelijk aangepakt wordt, is verheugend. Het aanpassen aan de eisen van deze tijd moet echter worden beschouwd als het inlopen van achterstallig onderhoud en mag dus niet meteen in de huurprijzen worden opgenomen.

De stilstand op de woningbouwmarkt heeft al veel te lang geduurd. De behoefte aan betaalbare woningen is in Roosendaal groot genoeg om een ambitieus plan voor nieuwbouw te rechtvaardigen. En dan niet alleen voor starters, maar ook voor senioren die graag betaalbare kleinschaligere woningen wensen. De gemeente moet hiertoe het voortouw nemen en er de regie op voeren. Het incidenteel ombouwen van kantoren naar appartementen is prima, maar is onvoldoende om de bestaande woningnood op te lossen.

  • Meer betaalbare koop- en huurwoningen, met name voor starters en senioren. Hiermee moet in nieuwbouwplannen rekening gehouden worden.
  • Bij nieuwbouw in de vrije sector moet de gemeente vooraf afspraken maken over de hoogte van de huur.
  • Omdat er eerder een tekort dan een teveel aan huurwoningen is, wordt het ‘onttrekken aan de woningvoorraad’ door middel van de verkoop van huurwoningen niet toegestaan. Sloop van woningen kan alleen als er meteen ook vervangende nieuwbouw komt.
  • Er moet onderzocht worden of een heroprichting van een Gemeentelijk Woning Bedrijf (GWB) een oplossing is voor het tekortschieten van de plaatselijke woningmarkt.
  • De zeggenschap van de huurders bij het beleid moet actief worden ondersteund. Huurders maken samen met de gemeente en de woningcorporatie afspraken over de kwaliteit van woningen en over huurverhogingen.
  • Er moet weer een aanspreekpunt komen in de vorm van een loket waar huurders terecht kunnen voor vragen aan de woningcorporatie.
  • Het energiezuiniger maken van woningen gebeurt zonder huurverhoging.
  • Verder terugdringen van het aantal huisuitzettingen door huurachterstanden (zie ook hoofdstuk 5 Armoede).

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier